Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2022-04-16
518

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

15-nji aprelde Balkan welaýatynda toý saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu hassahana ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilýän düzümleriniň üstüni ýetirdi. Bu barada Döwlet habarlar...

2022-04-15
533

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň göçme mejlisini geçirdi

14-nji aprelde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mejlisiň başlygynyň we Milli Geňeşiň...

2022-04-14
445

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Döwlet habarlar agentligi habar berýär.  Ýaponiýanyň Hökümetiniň Başlygy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda...

2022-04-14
505

Beýlekiler

Mary welaýatynda täze himiýa kärhanasy açylyp, ulanylmaga berildi

13-nji aprelde Mary etrabynda täze önümçilik desgasy — ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi. Täze kärhanany gurmak boýunça taslamany “Eziz dag” hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy. Umumy meýdany 9,9...

2022-04-13
508

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň gazananlarynyň sergisine baryp gördi

13-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: