Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-02-27
550

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Bangladeş Halk Respublikasynyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Bangladeş Halk Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Abdul Hamide we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Bangladeş Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň...

2022-02-26
537

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentine Gyrgyzystanyň baştutanyndan hat geldi

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowdan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat gelip gowuşdy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, onda dostlukly ýurduň döwlet Baştutany Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlarynda ýokary döwlet wezipesine saýlanjak täze...

2022-02-25
565

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Kuweýt Döwletiniň Emirini ýurduň Milli güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha hem-de ýurduň halkyna Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde...

2022-02-19
510

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

18-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly,...

2022-02-18
543

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu gullugyň wekillerine Gutlagyny iberdi. Onda şeýle diýilýär: Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hormatly işgärleri! Sizi Watanymyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: