Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-02-19
520

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

18-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly,...

2022-02-18
558

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu gullugyň wekillerine Gutlagyny iberdi. Onda şeýle diýilýär: Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hormatly işgärleri! Sizi Watanymyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň...

2022-02-17
576

Syýasy

Türkmenistan energiýa çeşmelerini Orta we Ýakyn Gündogarа ibermegiň mümkinçiliklerini öwrener

15-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi we onuň mümkinçiliklerini düýpli öwrenmegiň zerurdygyny belläp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýurdumyzda...

2022-02-16
613

Syýasy

Agrar partiýa Agajan Bekmyradowy Türkmenistanyň wezipesine dalaşgärlige hödürledi

15-nji fewralda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary IV gurultaýy geçirildi. Gurultaýyň gün tertibiniň esasy meselesine laýyklykda, partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär hödürlenildi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, gurultaýda Agrar...

2022-02-15
560

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Wuçiçi Serbiýanyň Döwlet güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçe hem-de ýurduň ähli halkyna Serbiýanyň milli baýramy — Döwlet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: