Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-03-14
554

Syýasy

Merkezi saýlaw topary: Täze Prezident ýakyn wagtda yglan ediler

Milli kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçirilen saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşigi Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisine salgylanyp habar berdi....

2022-03-12
549

Syýasy

Türkmenistanda Prezidentiň saýlawlaryna ses bermeklik başlandy

Şu gün Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, möhletinden öňki Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady. Türkmenistanda jemi 2577 saýlaw uçastogy döredildi. Raýatlaryň howpsuzlygy üçin saýlaw uçastoklarynyň ählisinde...

2022-03-11
624

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň 98 müňden gowragy ilkinji gezek ses ber

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurt boýunça jemi 98.940-dan gowragy hasaba alyndy. Bu barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary...

2022-03-04
517

Syýasy

Gazagystanyň Merkezi saýlaw komissiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşjak synçylaryny tassyklady

Gazagystanyň Merkezi saýlaw toparynyň metbugat gullugy toparyň karary bilen Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryna synçylaryň tassyklanandygyny habar berdi. Çeşmäniň belleýşi ýaly, «Gazagystan Respublikasynyň dört wekili GDA we ŞHG-nyň synçy toparlarynyň düzüminde Türkmenistanda...

2022-03-01
541

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystanyň Prezidentini 65 ýaş doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa 65 ýaşynyň dolmagy mynasybetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Bu barada TDH habar berýär. Türkmen döwletiniň Baştutany şu ýakymly...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: