Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-03-21
640

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti: «Nowruz Galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramydyr»

Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag iberdi. Milletiň Lideriniň bu Gutlagy 20-nji martda «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy. Döwlet Baştutanynyň Gutlagy: «Bagtyýar halkym! Gadyrly...

2022-03-20
543

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk bag ekmek çäresine gatnaşdy

20-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow  ýazky bag ekmek çäresine gatnaşdy. Şeýlelikde, türkmen Lideri bu ýokary döwlet wezipesine sogaply iş bilen girişdi. Hormatly Prezidentimiziň ýanyna ýurduň ýaş nesliniň wekili baryp, bag...

2022-03-19
702

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow kasam kabul edip wezipä girişdi

Şu gün, 19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul edip, wezipä girişdi. Şu mynasybetli Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde geçirilen dabara Hökümet agzalary, Howpsuzlyk geňeşiniň wekilleri, döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar we žurnalistler gatnaşdylar...

2022-03-18
490

Syýasy

Dünýä döwletleriniň we halkara guramlarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlaýarlar

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň adyna dünýä döwletleriniň Prezidentlerinden, premýer-ministrlerinden we iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryndan Gutlag hatlary gelýär. «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynyň habar berşi ýaly Serdar Berdimuhamedowyň adyna Prezident...

2022-03-17
600

Syýasy

Serdar Berdimuhamedow Belarus Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny aýtdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurduň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 16-njy martda Belarus Respublikasynyň Lideri Aleksandr Lukaşenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Bu barada Belarus hökümetiniň resmi web saýty habar berdi.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: