Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2021-12-04
645

Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalar kabul edildi

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň sanly ulgam arkaly altynjy çagyrylyşynyň on altynjy maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de döwletiň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn...

2021-12-03
514

Syýasy

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin ykdysady çökgünlige garşy Maksatnamasy tassyklandy

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň...

2021-12-02
512

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Delidäki ilkinji ''Hindistan-Merkezi Aziýa'' sammite çagyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Hindistan Respublikasynyň Güni baýramçylygynyň çäginde Nýu-Delide geçiriljek “Hindistan-Merkezi Aziýa” sammitine çagyryldy. Türkmen telewideniýesiniň "Watan" habarlar gepleşigine görä, degişli çakylyk Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi-den gelip gowuşdy....

2021-12-01
662

Syýasy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Duşanbe şäherinde işjeň duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň...

2021-11-29
532

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: