Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2021-12-16
533

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti gazak kärdeşlerine ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Döwlet Baştutany Gutlagynda Gazagystan Respublikasynyň bu döwür içinde dürli ulgamlarda — syýasatda, ykdysadyýetde...

2021-12-14
562

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärlerini her ýylyň 14-nji dekabrynda bellenilýän hünär baýramy...

2021-12-12
591

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

2021-12-11
1121

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylaryň käbirini ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakynda Karary

Berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini we medeniýetini ösdürmekde bitiren uly hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...

2021-12-08
488

Syýasy

Türkmen ilçisi Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Gurbanmämmet Elýasow Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde hanym Takako Suzuki bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky köp ýyllyk gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: