Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2021-12-23
512

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Aliýewi 60 ýaşy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewi 60 ýaşy bilen gutlady.

2021-12-22
665

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti öňdebaryjy telekeçilere ýubileý medallaryny gowşurdy

2021-12-20
470

Syýasy

Hökümetara komissiýanyň mejlisinde Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

20-nji dekabrda Aşgabatda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdaky 11-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen hökümetara toparyň gazak tarapyndan başlygy, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary...

2021-12-19
530

Syýasy

Raşid Meredow ministrler derejesindäki üçünji duşuşygynyň işine gatnaşdy

19-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Nýu-Delide geçirilen «Hindistan – Merkezi Aziýa» Dialogynyň ministrler derejesindäki üçünji duşuşygynyň işine gatnaşdy. Duşuşyga Hindistan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz...

2021-12-17
511

Syýasy

2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasy tassyklandy

Ýurduň ilatynyň asuda we howpsuz durmuşyny ýokary derejede üpjün etmek hem-de adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: