Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-01-01
509

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Täze ýyl baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny täze – 2022-nji ýyl bilen 

2021-12-30
580

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl baş arçasynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

29-njy dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy we «Älem» medeni-dynç...

2021-12-29
566

Syýasy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko bilen Merkezi Aziýanyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegini maslahatlaşdylar

28-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň GDA gatnaşyjy - ýurtlaryň baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna bolan saparynyň barşynda Sankt - Peterburg şäherinde onuň Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenko bilen...

2021-12-28
553

Syýasy

Türkmenistanda Alabaý güni indi oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniler

Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramyny her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde belläp geçmeli. Türkmenistanyň Oba...

2021-12-25
616

Syýasy

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli bahalary 50% -e çenli arzanlatmak üçin çäreler görüler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” internet neşiri habar berýär. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: