Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2022-02-01
386

Syýasy

2021-nji ýylda Derweze DES 2 milliard kWt-dan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

Türkmenistanyň energetika pudagyny ösdürmek ugrundaky aýdyň wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň işçi-hünärmenleri hem saldamly goşant goşýar. Munuň şeýledigine elektrik stansiýasy boýunça 2021-nji ýylda elektrik energiýasyny öndürmekde gazanylan görkezijiler hem şaýatlyk edýär. Bu...

2022-02-01
436

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti tebigy gazy dünýä bazaryna çykarmaga bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdy ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler...

2022-01-29
322

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentine Pekinde geciriljek Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda garaşylýar

Hytaý tarapy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna myhman bolmagyna garaşýar. Bu barada Hytaýyň merkezi telewideniýesi habar berdi. Bu dabaralara gatnaşmak üçin Pekine Russiýa, Gazagystan, Täjigistan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Singapur, Müsür, Polşa,...

2022-01-28
381

Syýasy

Halk Maslahatynyň ýygnagynda 2052-nji ýyla çenli ýurdy ösdürmek üçin Maksatnamanyň taslamasy hödürlener

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 26-njy ýanwarda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine Türkmenistanyň bank ulgamynyň...

2022-01-27
359

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Watan goragçylarynyň güni baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady. Gutlagda şeýle setirler bar: Hormatly Watan goragçylary! Sizi...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: