Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2022-02-07
482

Beýlekiler

Türkmenistan we Pakistan Kabulda TOP taslamasynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar

6-njy fewralda Kabulda Türkmenistanyň we Pakistanyň Owganystandaky ilçileri Hoja Öwezow we Mansur Ahmad Han ykdysady hyzmatdaşlyk we TOP-500 kW elektrik geçirijisiniň durmuşa geçirilmegi dogrusyndaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň...

2022-02-05
362

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdan gaýdyp gelensoň 3 günlük karantine gitdi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyryn iki günlük sapary tamamlandy. Türkmen Lideriniň baştutanlygyndaky wekiliýet günüň ikinji ýarymynda Türkmenistana gaýdyp geldi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Keselleriň ýaýramagyna...

2022-02-04
397

Syýasy

Türkmenistanyň Baştutany Pekine iş sapary bilen geldi

Şu gün – 4-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky wekiliýet HHR-nyň Başlygynyň çakylygy boýunça Hytaý Halk Respublikasyna sapar bilen bardy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. Türkmenistanyň DIM-niň...

2022-02-03
352

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň paýtagty Pekine iş sapary bilen ugrady

Şu gün – 3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Hytaýyň paýtagty Pekin şäherine ugrady. Bu ýerde milli Liderimiz Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna...

2022-02-02
357

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Serjio Mattarella Italiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: