Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-01-26
453

Syýasy

Türkmenistan Hytaýa iberilýän gazyň mukdaryny artdyrmaga taýýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen sammitde eden çykyşynda umumy mümkinçiligimiz, kuwwatly serişde we senagatdyr tehnologiýa binýadymyz ykdysadyýetde hyzmatdaşlyk etmek üçin örän gowy...

2022-01-25
428

Syýasy

Hökümetiň nobatdaky ýygnagynda jemgyýetçilik desgalarynyň gurluşygy boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

24-nji ýanwarda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň hasabatyny diňledi. Häkim R.Gandymow häzirki döwürde Türkmenistanyň baş şäheriniň merkezinde alnyp...

2022-01-24
424

Syýasy

KHDR Döwlet işleri boýunça başlygy Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny ýollady

Koreýa Halk Demokratik Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Bu sene mynasybetli Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygy Kim Çen Yn Türkmenistanyň Prezidentine gutlag ýollady. Hatda, hususan-da, şeýle...

2022-01-22
402

Syýasy

Türkmenistanyň daşary işler ministri we HHR Doly ygtyýarly Ilçisi ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar giň gerimli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň häzirki depginini kanagatlanma bilen...

2022-01-21
399

Syýasy

2022-nji ýylda içerki sarp edijiler üçin nebit önümleriniň mukdary baradaky Karara gol çekildi

“Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, edaralary, kärhanalary, jemgyýetçilik birleşiklerini, hususy telekeçileri we ilaty nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, şeýle hem bu önümleri has rejeli peýdalanmak boýunça öňde goýlan...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: