Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-05-07
547

Beýlekiler

Ýylyň başyndan bäri energetika pudagynda edilen işleriň jemlerine seredildi

6-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow öz hasabatynda ýylyň...

2022-05-05
523

Syýasy

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

5-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy...

2022-05-03
511

Beýlekiler

Sebitlerde oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy Türkmenistanyň Prezidentiniň geçiren iş maslahatynyň özenini düzdi

3-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarda alnyp barylýan...

2022-05-02
539

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Oraza baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Oraza baýramy mynasybetli gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagynda dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Oraza baýramynyň mazmunynda we dessurlarynda halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda baý durmuş tejribesi esasynda kämilleşdirilip,...

2022-05-02
495

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyz baýram gününi agtyklary bilen «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezinde geçirdi

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen “Aşgabat” söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine geldi. Baýram günlerinde bu topluma gelip-gidýänleriň sany has köp bolýar. Milli binagärligiň ajaýyp...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: