Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-02-19
604

Beýlekiler

Türkmenistanda Ahal we Mary welaýatlarynyň teklipçi toparlary prezidentiň wezipesine özleriniň dalaşgärlerini hödürledi

2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Prezident saýlawlaryna taýýarlygyň çäklerinde Ahal we Mary welaýatlarynda raýatlaryň teklipçi toparlarynyň ýygnaklary geçirildi. Olaryň dowamynda ýokary döwlet wezipesine iň mynasyp adamlar dalaşgärlige hödürlenildi. Bu barada TDH habar...

2022-02-19
525

Beýlekiler

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Lebap we Balkan welaýatlaryndan geljekki prezident saýlawlaryna hödürlenen dalaşgärleri bellige aldy

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň ýolbaşçysynyň hem-de agzalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Merkezi toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurduň Prezidenti wezipesine raýatlaryň teklipçi toparlary...

2022-02-18
438

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu gullugyň wekillerine Gutlagyny iberdi. Onda şeýle diýilýär: Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hormatly işgärleri! Sizi Watanymyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň...

2022-02-17
454

Syýasy

Türkmenistan energiýa çeşmelerini Orta we Ýakyn Gündogarа ibermegiň mümkinçiliklerini öwrener

15-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi we onuň mümkinçiliklerini düýpli öwrenmegiň zerurdygyny belläp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýurdumyzda...

2022-02-17
484

Beýlekiler

Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn wagtda geçiriljek saýlawlary üçin Kazanda saýlaw uçastogy guralar

Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary üçin ýurduň Kazandaky Baş konsullygy öz raýatlaryna saýlaw uçastogyny gurar. Bu barada Baş konsul Atadurdy Baýramow tarapyndan Kazan Federal Uniwersitetiniň Elabuž institutynyň (EI KFU) müdiri...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: