Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2021-11-04
834

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik...

2021-11-02
866

Syýasy

Aşgabatda «Türkmentel — 2021» atly XIV halkara ylmy konferensiýa işe başlady

Hormatly aragatnaşyk pudagynyň işgärleri! Gadyrly myhmanlar! Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň...

2021-11-01
771

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti bank işgärlerini we türkmen halkyny milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bank ulgamynyň işgärlerini hem-de türkmen halkyny her ýylyň 1-nji noýabrynda bellenilýän milli manadyň dolanyşyga girizilen güni bilen gutlady. Şu ýyl türkmen milli manadynyň dolanyşyga girizilenine 28 ýyl bolýar. Prezident...

2021-10-24
945

Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkalaýyn energiýa ulgamynyň birinji tapgyryny işe girizmäge badalga berdi

23-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ahal — Balkan ýokary woltly, iki zynjyrly täze asma elektrik geçirijisini işe girizmek dabarasyna gatnaşdy. Elektrik geçirijiniň gurulmagy ýurdumyzyň halkalaýyn energoulgamyny döretmek...

2021-10-01
839

Syýasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler! Eziz watandaşlar! Sizi bütindünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Adamzadyň belent ynsanperwer ýörelgelerini...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: