Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2023-02-06

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag...

Dowamy

2023-02-04

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça işiniň jemleri jemlendi

Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 113,7 göterim berjaý etdi....

Dowamy

2023-02-03

Türkmenistanyň wekilleri adam ölçegi boýunça ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşdylar

Warşawada adam ölçegi boýunça üç günlük Ýöriteleşdirilen okuw geçirildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Bu çärä...

Dowamy

2023-02-02

Türkmenistanyň elektroenergetika pudagynyň 2022-nji ýyldaky ösüşleri barada syn köpçülige ýetirildi

«Öňde goýlan wezipeleri, şol sanda halk hojalyk toplumyny güýçli depginde senagatlaşdyrmak boýunça wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde energetika senagatyna möhüm orun berilýär»...

Dowamy

2023-02-01

«Arkadagly ýaşlar» žurnalynyň birinji sany çykdy

Türkmenistanyň elektron neşirleri Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan esaslandyrylan «Arkadagly ýaşlar» atly täze aýlyk ýaşlar žurnaly bilen üsti ýetirildi diýip,...

Dowamy

2023-01-31

Türkmenistanyň Prezidenti hepdelik sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz