Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2022-01-27

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlary Watan goragçylarynyň güni baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanda bellenilýän Watan...

Dowamy

2022-01-26

Türkmenistan Hytaýa iberilýän gazyň mukdaryny artdyrmaga taýýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen sammitde eden çykyşynda umumy mümkinçiligimiz,...

Dowamy

2022-01-25

Hökümetiň nobatdaky ýygnagynda jemgyýetçilik desgalarynyň gurluşygy boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

24-nji ýanwarda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Dowamy

2022-01-24

KHDR Döwlet işleri boýunça başlygy Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny ýollady

Koreýa Halk Demokratik Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Bu sene mynasybetli Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri...

Dowamy

2022-01-25

Türkmenistanyň daşary işler ministri we HHR Doly ygtyýarly Ilçisi ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi....

Dowamy

2022-01-24

2022-nji ýylda içerki sarp edijiler üçin nebit önümleriniň mukdary baradaky Karara gol çekildi

“Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, edaralary, kärhanalary, jemgyýetçilik birleşiklerini, hususy telekeçileri we ilaty nebit önümleri bilen bökdençsiz...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz