Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2023-03-23

Türkmenistanyň Prezidenti Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini döretmek hakynda Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmen atlary» döwlet birleşigine Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini bellenen tertipde döretmek hem-de bu merkeziň Tertipnamasyny taýýarlamak we...

Dowamy

2023-03-23

Aşgabatda halkara pudaklaýyn maslahat geçirilýär

20-nji martda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahat öz işine başlady diýip, TDH habar berýär.  Forumyň...

Dowamy

2023-03-21

Türkmenistanda Nowruz baýramy bellenilip geçilýär

Şu gün Türkmenistanda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni giň gerimde bellenilip geçilýär. Şanly waka mynasybetli esasy baýramçylyk dabaralary Ahal welaýatynyň Ak...

Dowamy

2023-03-20

Türkmenistanyň Prezidenti Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisinde görkezilýän önümler bilen tanyşdy

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat...

Dowamy

2023-03-18

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

17-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

Dowamy

2023-03-17

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Türkiýä elektrik energiýasyny ibermek meselesine garamaga taýýardygyny tassyklady

16-njy martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy we ol ýerde Prezident Rejep...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz