Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2022-01-21

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, şeýle...

Dowamy

2022-01-21

Türkmenistan daşary ýurtlara eksport edilýän elektrik energiýanyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

Türkmenistan Özbegistanyň we Eýranyň üsti bilen üçünji ýurda elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak isleýär. Türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginiň habar bermegine görä, bu barada...

Dowamy

2022-01-21

Daşoguz DES bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar

Daşoguz döwlet elektrik stansiýasyny ýönekeý dolanyşykdan utgaşdyrylan bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, 20-nji ýanwarda...

Dowamy

2022-01-19

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi...

Dowamy

2022-01-20

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama...

Dowamy

2022-01-18

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan artdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugy esasynda Türkmenistanyň hökümet wekiliýiti Özbegistan Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň çäklerinde şu gün türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, wise-premýer Serdar...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz