Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanyň Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny 114,4 göterim ýerine ýetirdi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 100,8 göterime barabar boldy.

Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda hasabat berildi. Şunuň bilen birlikde, wise-premýer B.Annamämmedow ýanwar — mart aýlarynda gurluşyk-senagat toplumynda öndürilen önümleriň we işleriň meýilnamasynyň 121,8 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 107,3 göterim, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça 102,7 göterim berjaý edildi.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni (152,8%), Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi (115,1%) we Aşgabat şäheriniň häkimligi (113%) hem ýokary netijeleri görkezdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk we senagat toplumy boýunça öndürilýän önümleriň möçberini has-da artdyrmak üçin degişli işleri dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýer B.Annamämmedowa täze kärhanalary işe girizmek, önümçilik kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak, meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
 

Täzelikler

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: