«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

«Çalık Enerji» türk kompaniýasy Germaniýanyň «Commerzbank» bankyndan we Şweýsariýanyň eksport-karz agentliginden (EKA) Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde kuwwatlylygy 1574 MWt bolan bug-gaz elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin ABŞ-nyň 586 million dollary möçberinde maliýe kepilligini aldy. Bu barada Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar berýär.
2023-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Türkmenbaşy etrabynda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan elektrik stansiýasyny gurmak barada Respublikasynyň «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar bermek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, desgany 2027-nji ýylyň maý aýynda ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylar.
 

Täzelikler

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

2024-03-23 / Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

2024-03-18 / Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: