Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen Gutlagynda galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolan Nowruzyň taryhy ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz Nowruz baýramynda ýerine ýetirilýän joşgunly aýdym-sazlaryň agzybirligiň hem dost-doganlygyň owazyna öwrülip, hemişe belentden ýaňlanmagyny arzuw etdi.
Baýramçylyk mynasybetli dabaralara Hökümet agzalary, Mejlisiň, Halk Maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we diplomatik wekilhanalaryň wekilleri gatnaşdylar. Döredijilik toparlary türkmen halkynyň baý medeniýetini özünde jemleýän teatrlaşdyrylan sahnalary, aýdymlary we tanslary ýerine ýetirdiler.
Ak öýler dikilip, türkmen obasy ýaýbaňlandyryldy. Onda halk senetçiliginiň eserleri, haly önümleri, keşdeler we zergärçilik sungatynyň önümleri görkezildi. «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerine atlanan çapyksuwarlary görkezme çykyşlary ýerine ýetirdiler.
Şeýle hem baýramçylyk mynasybetli dabaralar ýurduň ähli welaýatlarynda geçirildi we olarda türkmen halkynyň medeni mirasynyň köpöwüşginliligi  öz beýanyny tapdy.
 

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: