Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen Gutlagynda galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolan Nowruzyň taryhy ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz Nowruz baýramynda ýerine ýetirilýän joşgunly aýdym-sazlaryň agzybirligiň hem dost-doganlygyň owazyna öwrülip, hemişe belentden ýaňlanmagyny arzuw etdi.
Baýramçylyk mynasybetli dabaralara Hökümet agzalary, Mejlisiň, Halk Maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we diplomatik wekilhanalaryň wekilleri gatnaşdylar. Döredijilik toparlary türkmen halkynyň baý medeniýetini özünde jemleýän teatrlaşdyrylan sahnalary, aýdymlary we tanslary ýerine ýetirdiler.
Ak öýler dikilip, türkmen obasy ýaýbaňlandyryldy. Onda halk senetçiliginiň eserleri, haly önümleri, keşdeler we zergärçilik sungatynyň önümleri görkezildi. «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ahalteke bedewlerine atlanan çapyksuwarlary görkezme çykyşlary ýerine ýetirdiler.
Şeýle hem baýramçylyk mynasybetli dabaralar ýurduň ähli welaýatlarynda geçirildi we olarda türkmen halkynyň medeni mirasynyň köpöwüşginliligi  öz beýanyny tapdy.
 

Täzelikler

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

2024-03-23 / Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

2024-03-18 / Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: