Aşgabatda «Ene mähri» diýen hormatly adyň eýelerine öýleriň açarlary gowşuryldy

Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli guralan dabaralaryň çäklerinde «Ene mähri» diýen hormatly ada eýe bolan köp çagaly enelere ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda geçirildi diýip, TDH habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, şu ýylda zenanlaryň ýüzlerçesine «Ene mähri» diýen hormatly at dakyldy. Köp çagaly eneleri sylaglamak dabarasy bilen bir hatarda, köp çagaly maşgalalar ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynda täze giň öýlerde jaý toýuny tutdular.

Dabarada Garaşsyz Türkmenistany ösdürmekde zenanlaryň eýeleýän aýratyn orny bellenildi. Dabara gatnaşyjylar türkmen gelin-gyzlarynyň bagtyýar durmuşy we zähmet çekmekleri babatda hemmetaraplaýyn goldawlary, ösüp gelýän ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek hem-de jemgyýetde ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamak ugrunda edýän aladalary üçin döwlet Baştutanyna hoşallyk bildirdiler.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: