2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

9-njy fewralda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň energetika toplumynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemi jemlendi diýip, TDH habar berýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedowyň hasabatynda bellenilişi ýaly, Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 113,3 göterim berjaý edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 101,9 göterime barabar boldy. 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow öz çykyşynda elektroenergetika ulgamynda önümçilik kuwwatlyklarynyň mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz täze elektrik stansiýalaryny gurmak, paýlaýjy ulgamlaryň tehniki ýagdaýlaryny gowulandyrmak, hereket edýän bitewi energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi.

Türkmenistanda «ýaşyl» energetikany ösdürip, Gün elektrik stansiýalaryny gurmak işlerini netijeli dowam etdirmegiň zerurdygy aýratyn nygtaldy. Şeýle hem birnäçe iri elektrik stansiýalarynyň gaz turbina desgalaryny utgaşykly dolanyşyga geçirmek boýunça wezipeler kesgitlenildi.

Bu meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi içerki we daşarky sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmäge ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Täzelikler

2024-02-28 / Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2024-02-26 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2024-02-24 / Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: