Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

Energetika ministriniň orunbasary Serdar Saparowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 28-29-njy noýabrda Tbiliside geçirilen Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy (CAREC) maksatnamasynyň çäklerindäki energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berýär.

Forumyň dowamynda sebitde energetikany ösdürmegiň meseleleri, şol sanda täze maýa goýum taslamalary, energetikanyň netijeliligi we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

CAREC maksatnamasyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň eksportyny artdyrmak we eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça meýilnamalaryna ýokary baha berdiler.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: