Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýle hem halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, TDH habar berýär.

Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin bilelikde iş alyp barmaga ygrarlydyklaryny tassykladylar.
BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterriş hormatly Prezidentimize BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirip, BMG bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň işjeň ornunyň bardygyny we oňyn başlangyçlar bilen çykyş edýändigini belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti iş saparynyň çäklerinde Nýu-Ýorkda Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel hem-de Bütindünýä söwda guramasynyň Baş direktory hanym Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy.

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: