Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

Türkmen paýtagtynda Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň guramagynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär.

Serginiň diwarlyklarynda gurluşyk we binagärlik, energetika, gaýtadan işlenilýän senagat, şäher desgalaryny döwrebaplaşdyrmak, ulag-aragatnaşyk, medeniýet, syýahatçylyk, sport ulgamlaryny ösdürmek ýaly ugurlarda gazanylan üstünlikler şöhlelendirilýär.

Gözden geçirişiň halkara formaty hoşniýetlilik güýçlerini bir ýere jemlemekde iri merkeze öwrülýän, ählumumy ösüşiň we abadançylygyň bähbidine köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge çalyşýan türkmen paýtagtynyň parahatçylyk söýüjilikli hukuk ýagdaýyny tassyklaýar diýip, TDH habar berýär.
 

Täzelikler

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

2023-06-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: