Türkmenistanyň döwlet energetika instituty tarapyndan guralan talyplar olimpiadalarynyň ýeňijileri sylaglandylar

Türkmenistanyň döwlet energetika institutynda golaýlap gelýän goşa baýram – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guralan ders olimpiadalarynyň jemi jemlendi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär.

Iki sany talyplar olimpiadasynyň – Türkmenistanyň taryhy we Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary boýunça olimpiadalaryň hersiniň netijeleri boýunça 5 ýeňiji we jemi 32 baýrakly orun kesgitlenildi.

Ders olimpiadalarynyň ýeňijileri we baýrakly orunlara mynasyp bolanlar degişli derejeli diplomlar bilen sylaglandylar.

Umumylykda, olimpiadalara Türkmenistanyň 18 sany ýokary okuw mekdebinden 155 talyp gatnaşdy.
 

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: