Türkmenistanyň döwlet energetika instituty tarapyndan guralan talyplar olimpiadalarynyň ýeňijileri sylaglandylar

Türkmenistanyň döwlet energetika institutynda golaýlap gelýän goşa baýram – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guralan ders olimpiadalarynyň jemi jemlendi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär.

Iki sany talyplar olimpiadasynyň – Türkmenistanyň taryhy we Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary boýunça olimpiadalaryň hersiniň netijeleri boýunça 5 ýeňiji we jemi 32 baýrakly orun kesgitlenildi.

Ders olimpiadalarynyň ýeňijileri we baýrakly orunlara mynasyp bolanlar degişli derejeli diplomlar bilen sylaglandylar.

Umumylykda, olimpiadalara Türkmenistanyň 18 sany ýokary okuw mekdebinden 155 talyp gatnaşdy.
 

Täzelikler

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: