Balkan welaýatynda utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy

Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň we onuň energiýa ulgamyna birikdirilmegi üçin zerur bolan elektrik geçirijileriniň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy diýip, «Neýtralny Turkmenistan» gazeti habar berýär.

Bäsleşik üçin teklipler 2023-nji ýylyň 4-nji iýulyna, ýerli wagt bilen sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 12) 37 94 31, (+993 12) 37 94 33.

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55.
 

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: