Türkmenabatda Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO-nyň Burçy açyldy

12-nji maýda Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO Burçy açyldy diýip, «Turkmenportal» neşiri habar berýär.
Bu waka şu ýyl bellenilýän möhüm seneler – Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň agzalygyna kabul edilmeginiň otuz ýyllygy we ÝUNESKO-nyň «Maddy däl medeni mirasy goramak barada» Konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenabatda geçirilen dabaraly çärelere bagyşlandy.
ÝUNESKO Burçunda türkmen halkynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen medeni gymmatlyklary baradaky maglumatlar, bu mowzukdaky dürli edebiýatlar saklanýar. Bu ýerde ÝUNESKO-nyň Medeni mirasy goramak barada Konwensiýalarynyň ýazgylary we wagtlaýyn mowzuklaýyn serginiň eksponatlary bilen hem tanyşmak mümkindir.
 

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: