Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary, azyk we dokma önümleri ýüklenen ynsanperwer kerweni 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistandan Owganystana ugrady diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, bu ynsanperwerlik çäresiniň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň lukman işgärleriniň bir topary 2016-njy ýylda Hyrat welaýatynyň Turgundy obasynda Türkmenistan tarapyndan gurlan çaga dogrulýan öýünde lukmançylyk-maslahat beriş kömegini amala aşyrmak üçin şu ýylyň 15-nji maýynda ynsanperwer kömek hökmünde gider.
 

Täzelikler

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

2024-03-23 / Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

2024-03-18 / Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: