Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary, azyk we dokma önümleri ýüklenen ynsanperwer kerweni 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistandan Owganystana ugrady diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, bu ynsanperwerlik çäresiniň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň lukman işgärleriniň bir topary 2016-njy ýylda Hyrat welaýatynyň Turgundy obasynda Türkmenistan tarapyndan gurlan çaga dogrulýan öýünde lukmançylyk-maslahat beriş kömegini amala aşyrmak üçin şu ýylyň 15-nji maýynda ynsanperwer kömek hökmünde gider.
 

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: