Energetika ministrliginiň ýolbaşçylar düzüminiň wekili Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatyna gatnaşdy

15-nji martda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-tatarystan işewürlik maslahaty geçirildi diýip, TDH habar berýär.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň energetika ministriniň orunbasary Annageldi Saparow çykyş etdi.

Duşuşygyň gün tertibindäki meseleler iki ýurduň, hususan-da, senagat, energetika, oba hojalygy, ulag ulgamlarynda, söwda-ykdysady, maýa goýum mümkinçiligi babatda Türkmenistanyň hem-de Tatarystan Respublikasynyň pudaklaýyn edaralarynyň we işewür toparlarynyň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy özünde jemledi.

Täzelikler

2023-03-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini döretmek hakynda Karara gol çekdi

2023-03-22 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara pudaklaýyn maslahat geçirilýär

2023-03-21 / Beýlekiler

Türkmenistanda Nowruz baýramy bellenilip geçilýär

2023-03-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisinde görkezilýän önümler bilen tanyşdy

2023-03-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-03-17 / Beýlekiler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Türkiýä elektrik energiýasyny ibermek meselesine garamaga taýýardygyny tassyklady

2023-03-16 / Beýlekiler

Energetika ministrliginiň ýolbaşçylar düzüminiň wekili Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatyna gatnaşdy

2023-03-15 / Syýasy

Teoretiki mehanika boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşyjylary hasaba almak tamamlanyp barýar

2023-03-15 / Beýlekiler

Türkmenistan Parlamentara bileleşiginiň Assambleýasynyň hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň çärelerine gatnaşýar

2023-03-14 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty «Açyk gapylar» gününe çagyrýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: