Teoretiki mehanika boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşyjylary hasaba almak tamamlanyp barýar

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin «Teoretiki mehanika» dersinden II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşmaga haýyşnamalaryň kabul edilmegi tamamlanyp barýar. Olimpiada gatnaşmak isleýänleri hasaba almak şu ýylyň 20-nji martyna çenli dowam eder. Oňa gatnaşmaga haýyşnamalary institutyň web-saýtynyň Olimpiada bölümine ibermeli. Talyplaryň arasynda aň-paýhas bäsleşigi 27-nji martdan 1-nji aprel aralygynda geçiriler. Bu derse höwesek ýurdumyzyň we daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hünär ugruna we okaýan ýylyna garamazdan Olimpiada gatnaşyp bilerler. Bäsleşik türkmen, rus we iňlis dillerinde geçirilýär. Olimpiada özbaşdak we toparlaýyn bäsleşikler görnüşinde geçirilýär. Iki ugruň hersine bir ýokary okuw mekdebinden bäşden köp talyp gatnaşmaly däldir. Toparlar barada aýdylanda bolsa, olar toparlaýyn bolup bilerler, ýagny topar ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň talyplaryndan düzülip bilner. Olimpiadanyň özbaşdak tapgyryna gatnaşýanar üçin teoretiki mehanikanyň üç bölüminden sekiz mesele taýýarlandy. Olaryň arasynda «Statika» bölüminden iki, «Kinematika» bölüminden iki we «Dinamika» bölüminden dört mesele bolar. Meseleleri çözmäge 240 minut (4 sagat) wagt berilýär. Toparlara teoretiki mehanikanyň bölümlerinden bäş mesele we olary çözmäge 60 minut (1 sagat) wagt berler. Bäsleşigiň meseleleri çäräni guraýan institutyň web saýtynyň ýokarda görkezilen bölüminde ýerleşdiriler. Teoretiki mehanika ökdeler özbaşdak we toparlaýyn bäsleşiklerde toplan utuklary esasynda kesgitlener. Ýeňijiler we baýrakly orunlary eýelänler 1-nji aprelde, Olimpiadanyň ýapyljak güni yglan ediler we degişli derejeli diplomlar bilen sylaglanar. Goşmaça maglumaty şu telefonlar: (+800 522) 5-75-02, +993 63 511730, +993 62 770092 we marytdei@online.tm, tdei.mechanic@gmail.com elektron poçta arkaly alyp bolar. Türkmenistanyň Döwlet energitika institutynyň teoretiki mehanikadan I Açyk halkara internet olimpiadasyny geçen ýylyň ýazynda üstünlikli geçirendigini bellemek gerek. Oňa dünýäniň 16 ýurdundan - Türkmenistandan, Russiýadan, Belarusdan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Gazagystandan, Azerbaýjandan, Owganystandan, Rumyniýadan, Wengriýadan, Portugaliýadan, Türkiýeden, Gresiýadan, Ekwadordan we Hytaýdan 300-e golaý talyp gatnaşypdy. Anastasiýa Kasýanowa

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: