Türkmenistanda saýlawlara taýýarlyk işleriniň möhüm tapgyry tamamlandy

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna 26-njy martda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň möhüm tapgyry bolan dalaşgärleri bellige almak tamamlandy diýip, TDH habar berýär.

Tutuş ýurt boýunça dalaşgärleriň 14872-si hödürlendi we bellige alyndy. Olardan milli parlamentiň deputatlygyna 258 dalaşgär, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalygyna 515 dalaşgär, etraplaryň we şäherleriň halk maslahatlarynyň agzalygyna 2001 dalaşgär, Geňeşleriň agzalygyna 12098 dalaşgär bar. 

Ses bermek üçin saýlaw uçastoklarynyň 2644-si döredildi.

Täzelikler

2023-09-25 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2023-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar

2023-09-22 / Beýlekiler

Wise-premýer B.Annamämmedow Daşoguz welaýatynyň energiýa üpjünçiligini gözden geçirdi

2023-09-21 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergide elektroenergetika pudagynyň gazananlary we innowasiýalary şöhlelendirildi

2023-09-20 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň BA-nyň 78-nji sessiýasynda sebit we ählumumy derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan etdi

2023-09-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

2023-09-18 / Beýlekiler

Okuw maslahatynyň dowamynda energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara tejribesi bilen tanyşdyryldy

2023-09-16 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2023-09-15 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: