Türkmenistanda saýlawlara taýýarlyk işleriniň möhüm tapgyry tamamlandy

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna 26-njy martda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň möhüm tapgyry bolan dalaşgärleri bellige almak tamamlandy diýip, TDH habar berýär.

Tutuş ýurt boýunça dalaşgärleriň 14872-si hödürlendi we bellige alyndy. Olardan milli parlamentiň deputatlygyna 258 dalaşgär, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalygyna 515 dalaşgär, etraplaryň we şäherleriň halk maslahatlarynyň agzalygyna 2001 dalaşgär, Geňeşleriň agzalygyna 12098 dalaşgär bar. 

Ses bermek üçin saýlaw uçastoklarynyň 2644-si döredildi.

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: