Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady

21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady diýip, TDH habar berýär.

Saparyň maksatnamasy boýunça 22-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň Bahreýniň Patyşasy Şeýh Hamad bin Isa Al Halifa bilen duşuşygy göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň bu saparynyň dostlukly ýurda ilkinji saparydygyny bellemek gerek. Munuň özi häzirki wagtda hil taýdan täze derejä çykarylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmakda we ösdürmekde aýratyn ähmiýete eýedir diýlip, çeşmede bellenilýär.

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: