Hormatly hanymlar we jenaplar!

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde Sizi Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň binasynda 2023-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy - 2023»(Turkmen Energetika-2023) atly Halkara sergä we «Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň we energetika pudagynyň ösüşi» atly maslahata gatnaşmaga çagyrýar.  

Bilşimiz ýaly, sergi meýdançalary  tejribe alyşmagyň möhüm guraly we döwlet hem hususy  ulgamyň işewürleriniň duşuşyk ýeri bolup hyzmat edýär. 

Eksponentler siziň taslamalary durmuşa geçirmekde gazanan iň oňat netijeleriňizi görkezmek bilen birlikde, bu ulgamda halkara tejribesiniň ylym-senagat we tehnologiýa gazananlaryna degişli iň soňky işläp taýýarlamalar bilen tanyşdyrar. 

«Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň we energetika pudagynyň ösüşi» atly maslahat size Türkmenistanyň gurluşyk we energetika ulgamlaryndaky mümkinçilikleri we maýa goýum gurşawy barada giňişleýin maglumat almaga şert döreder.

Biz sizi sergä we maslahata gatnaşyjy myhmanlaryň arasynda görmäge örän şatdyrys.

Has giňişleýin maglumaty guramaçylyk toparyndan alyp bilersiňiz:

Türkmenistanyň Energetika ministrligi, 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Saýt:www.cci.gov.tm

Elektron poçta:exhibition@www.cci.gov.tm

Bilelikdäki guramaçylar: Net Fuar Organizasyon. Ltd.Sti/Net Organization.

Web saýt: www.turkmenenergetika.com

E-mail: info@turkmenenergetika.com.

Telefon belgilerimiz: +902122726120.

Whatsap: +905389726120.

Täzelikler

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

2023-06-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: