Hormatly hanymlar we jenaplar!

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde Sizi Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň binasynda 2023-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy - 2023»(Turkmen Energetika-2023) atly Halkara sergä we «Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň we energetika pudagynyň ösüşi» atly maslahata gatnaşmaga çagyrýar.  

Bilşimiz ýaly, sergi meýdançalary  tejribe alyşmagyň möhüm guraly we döwlet hem hususy  ulgamyň işewürleriniň duşuşyk ýeri bolup hyzmat edýär. 

Eksponentler siziň taslamalary durmuşa geçirmekde gazanan iň oňat netijeleriňizi görkezmek bilen birlikde, bu ulgamda halkara tejribesiniň ylym-senagat we tehnologiýa gazananlaryna degişli iň soňky işläp taýýarlamalar bilen tanyşdyrar. 

«Türkmenistanyň gurluşyk senagatynyň we energetika pudagynyň ösüşi» atly maslahat size Türkmenistanyň gurluşyk we energetika ulgamlaryndaky mümkinçilikleri we maýa goýum gurşawy barada giňişleýin maglumat almaga şert döreder.

Biz sizi sergä we maslahata gatnaşyjy myhmanlaryň arasynda görmäge örän şatdyrys.

Has giňişleýin maglumaty guramaçylyk toparyndan alyp bilersiňiz:

Türkmenistanyň Energetika ministrligi, 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Saýt:www.cci.gov.tm

Elektron poçta:exhibition@www.cci.gov.tm

Bilelikdäki guramaçylar: Net Fuar Organizasyon. Ltd.Sti/Net Organization.

Web saýt: www.turkmenenergetika.com

E-mail: info@turkmenenergetika.com.

Telefon belgilerimiz: +902122726120.

Whatsap: +905389726120.

Täzelikler

2024-02-28 / Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2024-02-26 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2024-02-24 / Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: