Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, häzirki wagtda elektroenergetika ulgamynda Marynyň döwlet elektrik stansiýasyny hem-de Türkmenbaşy şäheriniň ýylylyk elektrik merkezini döwrebaplaşdyrmak işlerine «Silowyýe maşiny» paýdarlar jemgyýetini çekmek boýunça taslamanyň üstünde işlenilýändigi bellenildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowakyň arasynda geçirilen iş maslahatynyň dowamynda Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda, elektroenergetikada, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Rus kompaniýalarynyň enjamlary ýerlemek boýunça ýerli potratçylary çekmek bilen Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmakda öz hyzmatlaryny hödürleýändikleri bellenildi.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: