Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, häzirki wagtda elektroenergetika ulgamynda Marynyň döwlet elektrik stansiýasyny hem-de Türkmenbaşy şäheriniň ýylylyk elektrik merkezini döwrebaplaşdyrmak işlerine «Silowyýe maşiny» paýdarlar jemgyýetini çekmek boýunça taslamanyň üstünde işlenilýändigi bellenildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyň orunbasary Şahym Abdrahmanow bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowakyň arasynda geçirilen iş maslahatynyň dowamynda Russiýa bilen Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda, elektroenergetikada, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri we parahatçylykly atom ulgamlarynda özara hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Rus kompaniýalarynyň enjamlary ýerlemek boýunça ýerli potratçylary çekmek bilen Türkmenistanyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmakda öz hyzmatlaryny hödürleýändikleri bellenildi.

Täzelikler

2023-02-06 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2023-02-06 / Beýlekiler

2023-02-04 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça işiniň jemleri jemlendi

2023-02-03 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekilleri adam ölçegi boýunça ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşdylar

2023-02-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň elektroenergetika pudagynyň 2022-nji ýyldaky ösüşleri barada syn köpçülige ýetirildi

2023-02-01 / Beýlekiler

«Arkadagly ýaşlar» žurnalynyň birinji sany çykdy

2023-01-31 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti hepdelik sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

2023-01-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

2023-01-28 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna gutlag iberdi

2023-01-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Mejlisi Serdar Berdimuhamedowa «Goşun generaly» diýen harby ady dakdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: