Türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady

Şu gün, 19-njy ýanwarda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady, oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabat şäherine geldi. Çäre iki ýurduň wekiliýetleriniň birbada iki sany «tegelek stoluň» başyndaky duşuşyklary bilen başlandy. Olaryň birinde senagat hyzmatdaşlygynda we gurluşyk önümçiliginde, beýlekisinde bolsa innowasion we maglumat tehnologiýalary, ykdysadyýeti sanlaşdyrmak pudagynda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşylýar. Agşam wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň gatnaşmagynda forumyň umumy mejlisi geçiriler.

Täzelikler

2023-02-06 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2023-02-06 / Beýlekiler

2023-02-04 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça işiniň jemleri jemlendi

2023-02-03 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekilleri adam ölçegi boýunça ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşdylar

2023-02-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň elektroenergetika pudagynyň 2022-nji ýyldaky ösüşleri barada syn köpçülige ýetirildi

2023-02-01 / Beýlekiler

«Arkadagly ýaşlar» žurnalynyň birinji sany çykdy

2023-01-31 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti hepdelik sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

2023-01-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

2023-01-28 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna gutlag iberdi

2023-01-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Mejlisi Serdar Berdimuhamedowa «Goşun generaly» diýen harby ady dakdy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: