Türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady

Şu gün, 19-njy ýanwarda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady, oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabat şäherine geldi. Çäre iki ýurduň wekiliýetleriniň birbada iki sany «tegelek stoluň» başyndaky duşuşyklary bilen başlandy. Olaryň birinde senagat hyzmatdaşlygynda we gurluşyk önümçiliginde, beýlekisinde bolsa innowasion we maglumat tehnologiýalary, ykdysadyýeti sanlaşdyrmak pudagynda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşylýar. Agşam wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň gatnaşmagynda forumyň umumy mejlisi geçiriler.

Täzelikler

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

2023-06-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: