Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine garaldy

18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň Başlygy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen komitetiniň Başlygy, «Itochu Corporation» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaýyň arasynda wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi diýip, 

Taraplar öňe sürlen teklipleri we döwletara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem giňeltmäge gönükdirilen innowasion taslamalary ara alyp maslahatladylar.

Komitetleriň Başlyklary infrastruktura pudagynda hyzmatdaşlygyň Ýol kartasyny täzelemegiň, ony täzeçil pikirler we möhüm taslamalar bilen baýlaşdyrmagyň meselelerine garadylar.

Şeýle hem şu ýylyň ahyrynda Ykdysady hyzmatdaşlyk komitetiniň 14-nji mejlisine taýýarlyk görmegiň meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: