Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň dowamynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

30-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy diýip, TDH habar berýär.

Ýurdumyzda ekologik taýdan arassa, ykdysady taýdan bähbitli elektrik energiýasyny almak üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler esasy ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy. Hususan-da, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak meselesiniň üstünde durlup geçildi. Energetika ministrligi tarapyndan bu maýa goýum taslamasynyň amala aşyrylyşyna gözegçilik etmek hyzmatyny ýerine ýetirmek üçin maslahatçy kompaniýany saýlap almak boýunça halkara bäsleşigiň geçirilendigi barada habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bäsleşikde ýeňiji bolan kompaniýa bilen maslahat bermek hyzmatlaryny amala aşyrmak barada degişli şertnamany baglaşmak hakyndaky teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini işjeň peýdalanmagyň, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň alysda ýerleşen ilatly ýerlerini, barmasy kyn bolan ýerleri elektrik energiýa bilen üpjün etmek üçin ulanmagyň giň mümkinçiliklerine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz «ýaşyl» energiýany ulanmak boýunça täze taslamalaryň örän zerurdygyny belledi.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: