Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyk ýagdaýynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny belleýär. 27-nji sentýabrda ir bilen hormatly Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy, diýip, TDH habar berýär. Bu dabara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň we Milli Geňeşiň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň wekilleri, il sylagly ýaşulular, Aşgabatda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we baýramçylyk günlerinde ýurdumyza gelen daşary ýurtly myhmanlar gatnaşdylar. Baýramçylyk mynasybetli Döwlet münberi toplumynyň öňündäki meýdançada dabaraly harby ýöriş geçirildi, ol milli telewideniýe tarapyndan göni ýaýlymda görkezildi.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: