Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanyp geçirilen sergide ýurduň energetika pudagynyň üstünlikleri tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralan ykdysady üstünlikleriň sergisinde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan pawilýonda ýurdumyzyň energetika pudagynyň soňky ýyllarda gazanan üstünlikleri we täze taslamalary sergä gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi.

Bu babatda häzirki wagtda elektroenergetika pudagy güýçli depginler bilen ösdürilýär, onuň kuwwatlyklary elektrik energiýasyna bolan içerki islegleri doly kanagatlandyrmak bilen birlikde, ony goňşy döwletlere ibermäge-de mümkinçilik berýär diýlip, TDH-niň saýtynda habar berilýär.

Sergide häzirki zaman binalarynyň, şol sanda energetika enjamlaryny abatlamak we olara hyzmat etmek boýunça merkezleriň, “ýaşyl” generator stansiýalarynyň we beýlekileriň şekil taslamalarydyr çyzgylary ýakyn geljekde türkmen energetikasynyň ösdürilmeginiň ugurlaryny synlamaga şert döredýär. Bulardan başga hem, ýurdumyzyň ykdysady üstünliklerini açyp görkezýän serginiň dowamynda degişli pudagyň işi bilen baglylykda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň — Gün panelleriniň we ýel generatorlarynyň önümçiligi babatda işläp taýýarlamalar tanyşdyryldy.

Täzelikler

2022-10-05 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady

2022-10-04 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

2022-10-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň dowamynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-09-30 / Beýlekiler

A.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentligine saýlanyldy

2022-09-29 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Polşanyň Prezidentine Gutlag iberdi

2022-09-28 / Beýlekiler

Energetika ulgamynyň wekilleri baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

2022-09-27 / Beýlekiler

Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

2022-09-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

2022-09-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi

2022-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: