Türkmenistanyň Prezidenti Samarkantda geçirilýän ŞHG-niň sammitine gatnaşýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Samarkantda geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşýar diýip, TDH habar berýär.

16-njy sentýabrda döwlet Baştutanymyz sammitde çykyş eder, onda ŞHG-niň çäklerinde ösüş gazanmagyň, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegyň esasy meseleleri hakynda durlup geçiler.

Duşuşygyň netijeleri boýunça jemleýji resminama gol çekilmegine garaşylýar.

Düýn, 15-nji sentýabrda ŞHG-niň sammitiniň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň, Russiýanyň we  Özbegistanyň Prezidentleri, şeýle-de ŞHG-niň Baş sekretary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: