«Тürkmenistan Sport» Halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşirde türkmen sportynyň şanly wakalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny artdyrmaga, halkaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen esasy wakalara bagyşlanan makalalar toplandy. Žurnalyň neşiriniň şekili TDH-nyň saýtynda ýerleşdirildi.

Žurnalyň sahypalarynda Türkmenistanyň Futbol fedrasiýasy taýýarlanan «Türkmen futboly Garaşsyzlyk ýyllarynda» atly täze kitap hakynda makalanyň hem ýerleşdirilendigi habar berilýär. Onda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunlary, futbol toparlarynyň duşuşyklary, oýunlaryň netijeleri, futbolçylar, tälimçiler hakyndaky maglumatlar, gyzykly, seýrek fotosuratlar we başga-da futbol janköýerlerini gyzyklandyrýan ähli maglumatlar bar.

Täzelikler

2022-08-13 / Beýlekiler

Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

2022-08-12 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýyllygyny belleýär

2022-08-11 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Harby-Deňiz Güýçleriniň gämilerini gözden geçirdi we dabaraly harby-deňiz ýörişini kabul etdi

2022-08-10 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

2022-08-09 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

2022-08-08 / Beýlekiler

Türkmen elektroenergetikleri halkara forumyň çäklerinde gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrdylar

2022-08-06 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz halkara sergä gatnaşyjylary gutlady

2022-08-05 / Beýlekiler

Глава Туркменистана совершил велокросс по прибрежной зоне Каспия

2022-08-04 / Beýlekiler

«Awazada» halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerine sylaglar gowşuryldy

2022-08-03 / Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerini gutlady

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: