«Тürkmenistan Sport» Halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşirde türkmen sportynyň şanly wakalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny artdyrmaga, halkaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen esasy wakalara bagyşlanan makalalar toplandy. Žurnalyň neşiriniň şekili TDH-nyň saýtynda ýerleşdirildi.

Žurnalyň sahypalarynda Türkmenistanyň Futbol fedrasiýasy taýýarlanan «Türkmen futboly Garaşsyzlyk ýyllarynda» atly täze kitap hakynda makalanyň hem ýerleşdirilendigi habar berilýär. Onda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunlary, futbol toparlarynyň duşuşyklary, oýunlaryň netijeleri, futbolçylar, tälimçiler hakyndaky maglumatlar, gyzykly, seýrek fotosuratlar we başga-da futbol janköýerlerini gyzyklandyrýan ähli maglumatlar bar.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: