«Тürkmenistan Sport» Halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşirde türkmen sportynyň şanly wakalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny artdyrmaga, halkaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen esasy wakalara bagyşlanan makalalar toplandy. Žurnalyň neşiriniň şekili TDH-nyň saýtynda ýerleşdirildi.

Žurnalyň sahypalarynda Türkmenistanyň Futbol fedrasiýasy taýýarlanan «Türkmen futboly Garaşsyzlyk ýyllarynda» atly täze kitap hakynda makalanyň hem ýerleşdirilendigi habar berilýär. Onda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunlary, futbol toparlarynyň duşuşyklary, oýunlaryň netijeleri, futbolçylar, tälimçiler hakyndaky maglumatlar, gyzykly, seýrek fotosuratlar we başga-da futbol janköýerlerini gyzyklandyrýan ähli maglumatlar bar.

Täzelikler

2022-10-05 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady

2022-10-04 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

2022-10-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň dowamynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-09-30 / Beýlekiler

A.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentligine saýlanyldy

2022-09-29 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Polşanyň Prezidentine Gutlag iberdi

2022-09-28 / Beýlekiler

Energetika ulgamynyň wekilleri baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

2022-09-27 / Beýlekiler

Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

2022-09-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

2022-09-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi

2022-09-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: