Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär.

Saparyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda, türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Soňra bäş döwletiň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi. 

Dostlukly döwletleriň Prezidentleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek işinde bu forumyň ähmiýetini bellediler. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn çäreleri geçirmek, sebitiň ähli döwletleriniň rowaçlanmagyna we durnuklylygyna ýardam etmek maksady bilen, özara saparlary amala aşyrmak arkaly köptaraplaýyn gatnaşyklary toplumlaýyn ösdürmegiň zerurdygyna aýratyn üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz çykyşynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça, has takygy, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda anyk teklipleriň birnäçesini beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistan BMG-de 2023-nji ýyly halkara derejede «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip yglan etmek hem-de Baş Assambleýanyň «Merkezi Aziýada parahatçylyk we ynanyşmak zolagy» atly Kararnamasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyçlary taýýarlaýar. Döwlet Baştutanymyz bu oňyn teklipleriň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi tarapyndan goldanyljakdygyna ynam bildirýändigini nygtady (hormatly Prezidentimiziň çykyşy dolulygyna TDH-nyň saýtynda çap edilen).

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça resminamalaryň birnäçesi kabul edildi.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: