Türkmenistanyň Prezidenti energetika enjamlary üçin hyzmat ediş merkezini açdy

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.

Bellenilişi ýaly, türkmen energetika ulgamynyň işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak bu waka täze taryhy döwürde döwlet Baştutanymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan energetika strategiýasynyň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň netijesidir.

Häzirki zamanyň iň ösen tehnologiýalary esasynda gurlan täze desga Merkezi Aziýada bu ugurdaky ýeke-täk hyzmat ediş desgasydyr.

Büzmeýin elektrik bekediniň çäginde 2,60 gektar meýdanda ýerleşýän bu özboluşly desganyň gurluşygyny Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» Döwlet elektrotehnika korporasiýansynyň buýurmasy esasynda “Çalyk Enerji” kompaniýasy türkmen hünärmenleri bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrdy.

Döwrebap hyzmat ediş merkezi öz mümkinçiliklerimiziň esasynda elektrik beketleriniň kadaly işlemegi üçin energetika enjamlaryny abatlamak we elektrik energiýasynyň dowamly önümçiligi boýunça meýilnamalaýyn işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz abatlaýyş, hyzmat ediş işleriniň guralyşynyň ekologik talaplaryna doly laýyk gelýändigini aýratyn nygtady. Merkezde Merkezde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «General Eleсtriс» kompaniýasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyryldy. Döwrebap merkeziň gurulmagy bilen, bu ýerde 120-den gowrak täze iş orny döredildi. Bu ýerde işlejek hünärmenlr daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler.

Açylyş dabarasynyň dowamynda Merkeze birnäçe sertifikatlar gowşuryldy.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: