Türkmenistanyň Prezidenti energetika enjamlary üçin hyzmat ediş merkezini açdy

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.

Bellenilişi ýaly, türkmen energetika ulgamynyň işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak bu waka täze taryhy döwürde döwlet Baştutanymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan energetika strategiýasynyň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň netijesidir.

Häzirki zamanyň iň ösen tehnologiýalary esasynda gurlan täze desga Merkezi Aziýada bu ugurdaky ýeke-täk hyzmat ediş desgasydyr.

Büzmeýin elektrik bekediniň çäginde 2,60 gektar meýdanda ýerleşýän bu özboluşly desganyň gurluşygyny Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» Döwlet elektrotehnika korporasiýansynyň buýurmasy esasynda “Çalyk Enerji” kompaniýasy türkmen hünärmenleri bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrdy.

Döwrebap hyzmat ediş merkezi öz mümkinçiliklerimiziň esasynda elektrik beketleriniň kadaly işlemegi üçin energetika enjamlaryny abatlamak we elektrik energiýasynyň dowamly önümçiligi boýunça meýilnamalaýyn işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz abatlaýyş, hyzmat ediş işleriniň guralyşynyň ekologik talaplaryna doly laýyk gelýändigini aýratyn nygtady. Merkezde Merkezde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «General Eleсtriс» kompaniýasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyryldy. Döwrebap merkeziň gurulmagy bilen, bu ýerde 120-den gowrak täze iş orny döredildi. Bu ýerde işlejek hünärmenlr daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler.

Açylyş dabarasynyň dowamynda Merkeze birnäçe sertifikatlar gowşuryldy.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: