Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň uniwersitetiniň düýbi tutuldy

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, işewürlik birleşikleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ýokary okuw mekdebiniň gurluşyk işleri «Nur bina gurluşyk» hususy kärhanasyna ynanyldy. Bina Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda gurlar, 183-nji jaýyň  döwrebap toplumy dört sany okuw binalaryndan we hersi 300 orunlyk iki sany umumy ýaşaýyş jaýlaryndan, şeýle hem kitaphanadan, naharhanadan, ýapyk we açyk sport desgalaryndan ybarat bolar.

Şu ýylyň 12-nji aprelinde hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda  Türkmenistanyň Merkezi banky «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine binanyň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen, degişli möçberdäki serişdeleri karz berer.

Resminama laýyklykda, binany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: