Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň uniwersitetiniň düýbi tutuldy

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, işewürlik birleşikleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ýokary okuw mekdebiniň gurluşyk işleri «Nur bina gurluşyk» hususy kärhanasyna ynanyldy. Bina Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda gurlar, 183-nji jaýyň  döwrebap toplumy dört sany okuw binalaryndan we hersi 300 orunlyk iki sany umumy ýaşaýyş jaýlaryndan, şeýle hem kitaphanadan, naharhanadan, ýapyk we açyk sport desgalaryndan ybarat bolar.

Şu ýylyň 12-nji aprelinde hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda  Türkmenistanyň Merkezi banky «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine binanyň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen, degişli möçberdäki serişdeleri karz berer.

Resminama laýyklykda, binany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: