Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2022 jemlendi

Medeniýet hepdeligi-2022 ýurduň sungat ussatlarynyň konserti bilen jemlendi diýip, TDH habar berýär.

Mary welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ajaýyp zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň medeniýet we sungat ulgamynyň işgärlerine hem-de Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen Gutlagy belentden ýaňlandy.

Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler. Onda milli medeniýeti ösdürmek, ýurdumyzda döredijilik bilen meşgullanmak we döwletara ynsanperwer hyzmatdaşlyk üçin ähli amatly şertleri döretmek baradaky aladasy, bu forumy ýokary derejede geçirmek babatda döredilen mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edilýär. 

Köpöwüşginli baýramçylyk konsertiniň maksatnamasy türkmen halkyny täze zähmet ýeňişlerine hem-de döredijilik ylhamyna ruhlandyrýan sungatyň beýik güýjüne sena bolup ýaňlandy.

Täzelikler

2022-08-13 / Beýlekiler

Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

2022-08-12 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýyllygyny belleýär

2022-08-11 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Harby-Deňiz Güýçleriniň gämilerini gözden geçirdi we dabaraly harby-deňiz ýörişini kabul etdi

2022-08-10 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

2022-08-09 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

2022-08-08 / Beýlekiler

Türkmen elektroenergetikleri halkara forumyň çäklerinde gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrdylar

2022-08-06 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz halkara sergä gatnaşyjylary gutlady

2022-08-05 / Beýlekiler

Глава Туркменистана совершил велокросс по прибрежной зоне Каспия

2022-08-04 / Beýlekiler

«Awazada» halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerine sylaglar gowşuryldy

2022-08-03 / Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerini gutlady

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: