Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-hindi gepleşikleri geçirildi

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistanda üç günlük saparda bolýar. Bu barada TDH habar berdi.

2-nji aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda ýokary derejedäki duşuşyklar geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde bilelikdäki hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda medeni-ynsanperwer, ulag, ylym-bilim ýaly birnäçe ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk alyp barmagyň ähmiýeti bellenildi. Bu ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem çuňlaşdyrylmagyna uly itergi berer.

Gepleşikleriň çäklerinde Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Hindistan Respublikasynyň Maliýe aňtawçylygy edarasynyň arasynda Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, predikat jenaýatlary we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly maliýe maglumatlary alyşmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda alşylan Ähtnama; Ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek 

Täzelikler

2022-06-24 / Beýlekiler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-06-23 / Beýlekiler

Mary welaýatynda döredijilik forumynyň açylyşy boldy

2022-06-22 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

2022-06-21 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Hytaýyň «CNPC» korporasiýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy

2022-06-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna bardy

2022-06-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti galla oragyna badalga berdi we Mary welaýatyndaky dabaralara gatnaşdy

2022-06-17 / Syýasy

«Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

2022-06-16 / Syýasy

Türkmen-eýran döwletara gatnaşyklary täze derejä çykarylýar

2022-06-15 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýrana sapar bilen bardy

2022-06-14 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: