Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanyň Adalatçysy saýlanyldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen on ýedinji maslahatynda Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy saýlandy. Bu barada TDH habar berdi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, deputatlar tarapyndan Adalatçy wezipesine üç dalaşgär hödürlendi. Maslahata gatnaşyjylar Adalatçyny gizlin ses bermek arkaly saýladylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi «Adalatçyny saýlamak hakyndaky» karary bir agyzdan kabul etdi.

Ýazdursun Gurbannazarowanyň 2017-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanda ilkinji Adalatçy bolandygyny bellemek gerek. Ýurduň kanunlaryna laýyklykda, saýlanan wekil bu wezipä bäş ýyl möhlet bilen saýlanýar.

Täzelikler

2022-06-24 / Beýlekiler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-06-23 / Beýlekiler

Mary welaýatynda döredijilik forumynyň açylyşy boldy

2022-06-22 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

2022-06-21 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Hytaýyň «CNPC» korporasiýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy

2022-06-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna bardy

2022-06-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti galla oragyna badalga berdi we Mary welaýatyndaky dabaralara gatnaşdy

2022-06-17 / Syýasy

«Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

2022-06-16 / Syýasy

Türkmen-eýran döwletara gatnaşyklary täze derejä çykarylýar

2022-06-15 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýrana sapar bilen bardy

2022-06-14 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: