TOPH taslamasy Türkmenistanyň we Hindistanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň esasy meseleleriniň biri boldy

2-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Hindistanyň döwlet Baştutany Ram Nath Kowindiň arasynda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny ilerletmek bilen bagly meseleler duşuşygyň esasy ugurlarynyň biri boldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow bu möhüm taslamanyň oňa gatnaşyjy döwletler üçin diňe bir ykdysady taýdan bähbitli bolman, eýsem, sebitde durnuklylygy berkitmäge, ýurtlaryň arasynda özara düşünişmegi we ynamy pugtalandyrmaga, birek-birek bilen ykdysady hem-de syýasy taýdan has-da ýakynlaşmaga hem mümkinçilik berjekdigini belledi.

Ýeri gelende bellesek, 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň düýbi tutuldy. Umumy uzynlygy 1 müň 840 kilometre, geçirijilik ukyby ýylda 33 milliard kub metre deň bolan bu gaz geçiriji Türkmenistanyň günorta-gündogaryndaky «Galkynyş» gaz käninden Owganystanyň Hyrat we Kandagar şäherleriniň üsti bilen Pakistanyň Kwetta we Multan şäherlerinden geçip, Hindistanyň Penjap welaýatyna baryp ýeter.

Täzelikler

2022-06-24 / Beýlekiler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-06-23 / Beýlekiler

Mary welaýatynda döredijilik forumynyň açylyşy boldy

2022-06-22 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

2022-06-21 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Hytaýyň «CNPC» korporasiýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy

2022-06-19 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna bardy

2022-06-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti galla oragyna badalga berdi we Mary welaýatyndaky dabaralara gatnaşdy

2022-06-17 / Syýasy

«Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

2022-06-16 / Syýasy

Türkmen-eýran döwletara gatnaşyklary täze derejä çykarylýar

2022-06-15 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýrana sapar bilen bardy

2022-06-14 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: