Gazagystanyň Merkezi saýlaw komissiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşjak synçylaryny tassyklady

Gazagystanyň Merkezi saýlaw toparynyň metbugat gullugy toparyň karary bilen Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryna synçylaryň tassyklanandygyny habar berdi.

Çeşmäniň belleýşi ýaly, «Gazagystan Respublikasynyň dört wekili GDA we ŞHG-nyň synçy toparlarynyň düzüminde Türkmenistanda geçiriljek saýlawlara gözegçilik eder».

Biz GDA-nyň synçylarynyň türkmen paýtagtyna gelen wekiliýetiniň Aşgabatdaky saýlaw uçastoklaryna baryp görendiklerini habar beripdik.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 12-nji martda geçiriler.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: