Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn wagtda geçiriljek saýlawlary üçin Kazanda saýlaw uçastogy guralar

Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary üçin ýurduň Kazandaky Baş konsullygy öz raýatlaryna saýlaw uçastogyny gurar.

Bu barada Baş konsul Atadurdy Baýramow tarapyndan Kazan Federal Uniwersitetiniň Elabuž institutynyň (EI KFU) müdiri bilen bolan duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan ş.) Türkmenistanyň Baş konsullygynyň çäginde Russiýanyň sebitlerindäki türkmen raýatlary üçin saýlaw uçastogynyň guruljakdygy bellenilip geçildi. Oňa Tatarstan, Başkortostan, Mari El, Mordowiýa, Udmurtiýa we Çuwaşiýa, Perm çäkleri, Kirow, Nižniý Nowgorod, Orenburg, Penza, Samara, Saratow we Ulýanowsk sebitleri degişlidir.

Belläp geçsek, Türkmenistanda saýlaw möwsümi 14-nji fewralda başlapdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde eýýäm hasaba alyndy.

Merkezi saýlaw topary (MST), şeýle hem Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan dalaşgär — Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowy hem bellige aldy.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: