Türkmenistan energiýa çeşmelerini Orta we Ýakyn Gündogarа ibermegiň mümkinçiliklerini öwrener

15-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi we onuň mümkinçiliklerini düýpli öwrenmegiň zerurdygyny belläp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýurdumyzda öndürilýän elektrik toguny goňşy ýurtlaryň çäginden üstaşyr geçirmek babatdaky meseleler boýunça gyzyklanma bildirýän degişli taraplar bilen gepleşikleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz mundan başga-da wise-premýer Ş.Abdrahmanowa ýüzlenip, türkmen tebigy gazyny goňşy ýurtlaryň çäginden Orta we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna üstaşyr ibermegiň meselelerini hemmetaraplaýyn esasda öwrenmegi tabşyrdy. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi bu wezipeleriň guramaçylyk meselelerini öwrenmelidir hem-de ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynda möhüm ähmiýeti bolan işleri utgaşdyrmak boýunça zerur tagallalary etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda wise-premýere, daşary işler ministrine anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz halkara gatnaşyklaryň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginiň, şunda önüm öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitleriniň göz öňünde tutulmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belledi hem-de kesgitlenen ähli wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: