Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlendi

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary dokuzynjy gurultaýy geçirildi. Ýurduň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäri hödürlemek gurultaýyň mejlisiniň gün tertibiniň esasy meselesi boldy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, mejlise gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy hödürlemek baradaky teklibe garadylar. Gurultaýyň gün tertibiniň bu meselesi boýunça pikir alyşmalar geçirildi.

Çykyş edenler Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhamedowyň ajaýyp ýolbaşçylyk, guramaçylyk häsiýetlerini bellediler. Ol agras hem-de islendik meselä seslenip bilýän, oňat hojalykçy, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýän adam hökmünde kärdeşleriniň hormatyna mynasyp boldy. Serdar Berdimuhamedow 2001-nji ýylda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetini inžener-tehnolok hünäri boýunça tamamlady. Ol halkara gatnaşyklary boýunça-da hünärmen bolmak bilen, zähmet çeken ýyllarynda Mejlisiň komitetiniň başlygy, daşary işler ministriniň orunbasary, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary, häkimi, senagat we gurluşyk önümçiligi ministri, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary ýaly wezipeleri eýeläp, dolandyryş işlerini alyp barmakda baý tejribe toplady.

Gurultaýa gatnaşyjylar ýolbaşçy wezipesinde bitiren hyzmatlaryny, iş tejribesini, belent işjeňlik hem-de ahlak häsiýetlerini belläp, ony ýurduň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde hödürlemek barada çözgüt kabul etdiler.

Mejlisiň dowamynda Serdar Berdimuhamedowy ýurduň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde hödürlemegi makullamak baradaky kararyň taslamasy sese goýuldy hem-de biragyzdan kabul edildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow ýygnananlaryň ählisine bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, onuň örän uly jogapkärçilikdigi hem-de bu ynamy ödemek üçin ähli tagallalary etjekdigini aýtdy. Hökümet Baştutanynyň orunbasary ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, eger özüniň ýurduň Prezidenti wezipesine saýlanylan ýagdaýynda mundan beýläk-de halkyň milli ýol-ýörelgesinden ugur alyp, ähli ukyp-başarnygyny gaýgyrman zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

13-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine laýyklykda, 14-nji fewraldan başlap Türkmenistanda saýlaw möwsümi başlandy.

Habar berşimiz ýaly, 12-nji martda Türkmenistanda möhletinden öňki Prezident saýlawlary geçiriler. Hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda möhletinden öňki saýlawlary geçirmek we döwlet dolandyryşynda ýaş ýolbaşçylara ýol bermek, özüniň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigi baradaky başlangyjy 11-nji fewralda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde öňe sürüpdi.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: